Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

27.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych (254) (15)
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (18) (18)
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego 1 21
Pozostałe 7 (2)
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM (264) (14)

Zmiana stanu należności

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych (725) (590)
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów 13 14
Korekta o nabycie nowych spółek zależnych 28
Pozostałe (8) (5)
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM (720) (553)

Zmiana stanu zapasów

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu zapasów (1.810) (809)
Korekta o nabycie nowych spółek zależnych 6
Pozostałe (1)
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM (1.811) (803)

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych (23) 524
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 161 29
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych 8 (221)
Korekta o nabycie nowych spółek zależnych (9)
Pozostałe 24 16
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM 170 339

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu pozostałych aktywów (259) (70)
Zmiana stanu CO2 406 (169)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów (2) (455)
Korekta o rozliczenie opłat przyłączeniowych w zyski zatrzymane (wpływ MSSF 15) 414
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie 137 (30)
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej (26) (25)
Pozostałe (11) 2
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2, RAZEM 209 (333)

Zmiana stanu rezerw

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zmiana stanu rezerw 4.982 1.394
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody (266) (207)
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa (1.879) (394)
Korekta o nabycie nowych spółek zależnych (7)
Pozostałe (1) 3
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM 2.836 789

Wyniki wyszukiwania: