Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem
kapitał własny
Nota 20.1 20.2 20.3 20.4 20.6
1 STYCZNIA 2018 ROKU 19.165 15.328 83 (4) 10.896 45.468 1.250 46.718
Zysk netto za okres sprawozdawczy 1.498 1.498 13 1.511
Inne całkowite dochody (133) 3 (166) (296) 1 297
CAŁKOWITE DOCHODY (133) 3 1.332 1.202 12 1.214
Podział zysków lat ubiegłych 4.544 (4.544)
Dywidenda (38) (38)
Włączenie spółek do konsolidacji 18 18 8 26
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych 42 42 (15) (108)
Podwyższenie kapitału przez udziałowców mniejszościowych 18 18
Umorzenie udziałów (26) (26)
Pozostałe zmiany (2) (1) (3) (3)
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI 4.544 (2) (4.485) 57 (188) (131)
31 GRUDNIA 2018 ROKU 19.165 19.872 (52) (1) 7.743 46.727 1.074 47.801
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy (3.961) (3.961) 33 (3.928)
Inne całkowite dochody (271) (221) (492) (1) (493)
CAŁKOWITE DOCHODY (271) (4.182) (4.453) 32 (4.421)
Podział zysków lat ubiegłych (203) 203
Dywidenda (4) (4)
Nabycie nowej spółki zależnej 8 8
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych 14 14 (262) (248)
Pozostałe zmiany 1 1 1
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI (203) 218 15 (258) (243)
31 GRUDNIA 2019 ROKU 19.165 19.669 (323) (1) 3.779 42.289 848 43.137

Wyniki wyszukiwania: