Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 

Nota Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień
31 grudnia 2018
dane przekształcone*
Stan na dzień
1 stycznia 2018
dane przekształcone*
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe 9 59.690 62.274 59.010
Nieruchomości inwestycyjne 10 47 48 50
Wartości niematerialne 11 735 1.046 1.032
Prawa do użytkowania składników aktywów 12 1.303
Należności finansowe 25.1.1 180 168 158
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 93 117 222
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 58 53 47
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 13 715 776 634
Pozostałe aktywa długoterminowe 17.1 676 528 524
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 240 1.203 402
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14.1 1.318 552 571
65.055 66.765 62.650
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy 15 4.509 2.699 1.890
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 16 965 408 1.040
Należności z tytułu podatku dochodowego 59 69 36
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 25.1.2 327 114 83
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 25.1.1 4,815 4.102 3.522
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 17.2 605 458 396
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 1.313 1.281 2.552
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 2 9 14
SUMA AKTYWÓW 77.650 75.905 72.183
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 20.1 19.165 19.165 19.165
Kapitał zapasowy 20.2 19.669 19.872 15.328
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 20.3 (323) (52) 83
Różnice kursowe z przeliczenia 20.4 (1) (1) (4)
Zyski zatrzymane 20.5 3.779 7.743 10.556
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 42.289 46.727 45.128
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 20.6 848 1.074 1.250
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 43.137 47.801 46.378
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwy długoterminowe 21 9.652 6.428 5.651
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 10.859 6.361 8.557
Instrumenty pochodne 25.1.2 107 26 18
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.2 920 1.616 1.302
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.1 616 611 1.038
Pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 475 521 379
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24 58 15
22.687 15.578 16.945
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Rezerwy krótkoterminowe 21 4.366 2.608 1.991
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 25.1.3 1.449 4.347 1.488
Instrumenty pochodne 25.1.2 372 110 106
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 25.1.4 3.636 3.613 3.231
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 58 14 196
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 23.2 80 87 115
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 24 1.865 1.747 1.733
11.826 12.526 8.860
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 34.513 28.104 25.805
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 77.650 75.905 72.183

Wyniki wyszukiwania: