Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE
Koszty pozyskania klienta 41 41
Kontrakty długoterminowe 18 18
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 22
Koszty logistyczne związane z zakupem węgla 8
Usługi informatyczne 9 9
ZFŚS 3 3
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 20 17
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
Należności z tytułu naliczonego VAT 265 265
Należności z tytułu akcyzy 18 18
Zaliczki na dostawy 8 8
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 48 49
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 457 458

Kwota należności z tytułu naliczonego VAT związana jest głównie z szacunkiem sprzedaży energii elektrycznej nieodczytanej na urządzeniach pomiarowych na dzień sprawozdawczy. Kwota należności z tytułu akcyzy dotyczy zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszty pozyskania klienta

Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do pozostałych aktywów i ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Na dzień 31 grudnia 2019 oraz na 31 grudnia 2018 roku Grupa rozpoznała następujące koszty do rozliczenia w czasie

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 143 125
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy aktywowane 49 56
Amortyzacja (43) (38)
Pozostałe zmiany (1)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 148 143
Krótkoterminowe 44 41
Długoterminowe 104 102

Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy obejmują przede wszystkim prowizje agencyjne z tytułu pozyskania lub utrzymania klienta.

Składnik aktywów jest systematycznie amortyzowany, z uwzględnieniem okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi jest powiązany.

Wyniki wyszukiwania: