Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie.

Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Środki pieniężne w banku i kasie 1.093 1.023
Lokaty typu overnight 19 33
Lokaty krótkoterminowe 103 156
Środki na rachunkach VAT 98 69
RAZEM 1.313 1.281
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (2) (2)
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 1.311 1.279
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia 5.309 8.312
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 1.035 934

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

W wartości środków pieniężnych zawarte są środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 230 mln PLN (98 mln PLN w okresie porównawczym) na rachunkach klientów PGE Dom Maklerski S.A. stanowiące zabezpieczenie rozliczeń z IRGiT, środki na rachunkach VAT w kwocie 98 mln PLN (69 mln PLN w okresie porównawczym) oraz 100  mln z tytułu kaucji i wadiów (13 mln PLN w okresie porównawczym).

Wyniki wyszukiwania: