Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.1.3 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki 7.999 1.382 5.768 2.168
Wyemitowane obligacje 1.986 12 592 2.177
Leasing 874 55 1 2
RAZEM KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 10.859 1.449 6.361 4.347

Pozycja walutowa i oprocentowanie

Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku
Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 8.179 8.179 kredyty, pożyczki – IX 2020 – VI 2034;
obligacje – V 2026 – V 2029
Stała 3.158 3.158 kredyty, pożyczki – IX 2019 – XII 2028
leasing – III 2020 – III 2101
RAZEM PLN 11.337 11.337
EUR Zmienna 69 293 kredyty i pożyczki – VI 2024
Stała 139 595 obligacje – VIII 2029
RAZEM EUR 208 888
USD Zmienna 22 83 kredyty i pożyczki – V 2019 – IX 2020
RAZEM USD 22 83
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I  LEASING 12.308

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku
Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
PLN Zmienna 7.083 7.083 kredyty, pożyczki – I 2019 – XII 2028;
Stała 290 290 kredyty, pożyczki – IX 2019 – XII 2028
RAZEM PLN 7.373 7.373
EUR Zmienna 90 387 kredyty i pożyczki – VI 2024
Stała 644 2.769 obligacje – VI 2019 – VIII 2029
RAZEM EUR 734 3.156
USD Zmienna 48 179 kredyty i pożyczki – V 2019 – IX 2020
RAZEM USD 48 179
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I  LEASING 10.708

Zmiana stanu zadłużenia odsetkowego w latach zakończonych dnia 31 grudnia 2019 oraz 2018 roku

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 10.708 10.045
WEJŚCIE W ŻYCIE MSSF 16 1.01.2019 895
ZMIANA STANU KREDYTÓW W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH 5 582
ZMIANA STANU kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu
700 81
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek, leasingu/ emisje obligacji/ zawarcie nowych umów leasingowych 6.737 2.000
Spłata kredytów, pożyczek, leasingu / wykup obligacji (6.040) (2.024)
Naliczenie odsetek 302 229
Spłata odsetek (290) (221)
Różnice kursowe (15) 108
Nabycie nowych spółek zależnych 6
Pozostałe zmiany (11)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 12.308 10.708

Kredyty i pożyczki

W ramach kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa PGE wykazuje:

Kredytodawca Instrument zabezpieczający Data zapadalności Limit w walucie Waluta Stopa procentowa Zobowiązanie na 31.12.2019 Zobowiązanie na 31.12.2018
Konsorcjum banków IRS 30.09.2023 3.630 PLN Zmienna 3.649 3.648
Europejski Bank Inwestycyjny 26.10.2032 1.500 PLN Stała 1.505
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 31.12.2027 1.000 PLN Zmienna 1.001 1.001
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju IRS 06.06.2028 500 PLN Zmienna 502
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 31.12.2028 500 PLN Zmienna 500 500
Europejski Bank Inwestycyjny 26.10.2032 490 PLN Stała 493
Bank Gospodarstwa Krajowego 31.05.2021 500 PLN Zmienna 455 420
Kredyt Rewolwingowy 17.12.2023 4.100 PLN Zmienna 300
Nordic Investment Bank 20.06.2024 150 EUR Zmienna 293 387
Bank Pekao S.A. 03.07.2021 500 PLN Zmienna 160 148
Bank Pekao S.A. 21.09.2020 40 USD Zmienna 83 149
PKO BP S.A. 29.04.2020 500 PLN Zmienna 21
Bank Ochrony Środowiska SA 01.10.2020 136 PLN Zmienna 5 16
Millennium 16.06.2021 7 PLN Stała 1 2
Konsorcjum banków 30.04.2019 1.870 PLN Zmienna 1.171
Nordic Investment Bank 28.05.2019 80 USD Zmienna 30
Bank Ochrony Środowiska SA 31.03.2019 20 PLN Zmienna 1
Europejski Bank Inwestycyjny 16.10.2038 273 PLN Stałe
NFOŚiGW marzec 2023 – grudzień 2028 243 PLN Stała 204 203
NFOŚiGW wrzesień 2021 – wrzesień 2024 212 PLN Zmienna 101 127
WFOŚiGW wrzesień 2020 – wrzesień 2026 70 PLN Stała 2 69
WFOŚiGW wrzesień 2021 – wrz.28 352 PLN Zmienna 82 40
Pożyczka wspólników 06.11.2020 9 PLN Stała 9 9
Pożyczka wspólników 02.03.2021 14 PLN Stała 15 15
RAZEM KREDYTY BANKOWE 9.381 7.936

Na 31 grudnia 2019 roku wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym istotnych spółek Grupy Kapitałowej PGE wyniosła 1.035 mln PLN. Terminy spłaty przyznanych linii kredytowych w rachunkach bieżących głównych spółek Grupy Kapitałowej przypadają w latach 2020 – 2021.

W 2019 roku ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłat lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.

Wyemitowane obligacje

Emitent Instrument zabezpieczający Data zapadalności programu Limit w walucie programu Waluta Stopa procentowa Data emisji transzy Data wykupu transzy Zobowiązanie na 31.12.2019 Zobowiązanie na 31.12.2018
PGE SA IRS bezterminowy 5.000 PLN Zmienna 21.05.2019 21.05.2029 1.002
21.05.2019 21.05.2026 401
PGE Sweden
AB (publ)
CCIRS bezterminowy 2.000 EUR Stała 09.06.2014 09.06.2019 2.168
01.08.2014 01.08.2029 595 601
RAZEM WYEMITOWANE OBLIGACJE 1.998 2.769

W bieżącym okresie PGE Sweden AB wykupiła obligacje o łącznej wartości 500 mln EUR.

Zobowiązanie z tytułu leasingu

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu leasingobiorca ujmuje w dacie rozpoczęcia

W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy.

W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące opłaty za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów podczas okresu leasingu, które pozostają do zapłaty w tej dacie:

  • stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe;
  • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia,
  • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
  • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, oraz
  • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.

Leasingobiorca po dacie rozpoczęcia wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:

  • zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu, które w każdym terminie w ciągu okresu leasingu są kwotą, w ramach której uzyskuje się stałą okresową stopę procentową w stosunku do nieuregulowanego salda zobowiązania z tytułu leasingu,
  • zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
  • zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

Grupa PGE jest stroną szeregu umów leasingu, najmu, służebności czy dzierżawy. Przedmiotem umów są grunty, powierzchnie infrastruktury technicznej, powierzchnie biurowe i użytkowe, urządzenia, instalacje, pomieszczenia techniczne, a także infrastruktura IT. Umowy zawierane są na czas określony bądź nieoznaczony z określonym terminem wypowiedzenia. Grupa posiada również prawo do korzystania z gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grupa każdorazowo szacuje okres leasingu, biorąc pod uwagę istotne fakty i okoliczności, które mogą wpływać na przedłużenie bądź skrócenie okresu trwania umów.

W niektórych umowach występują opłaty zmienne oparte o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. Element waloryzacji stanowi o ich zmiennym charakterze- opłaty te uwzględnia się przy wycenie zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż oparte są o indeks. W  niektórych przypadkach czynsz roczny powiększony jest o inne opłaty o charakterze zmiennym, inne niż opłaty zmienne zależne od stopy lub indeksu. Są to przykładowo płatności z tytułu podatku od nieruchomości bądź podatku od budowli. Opłaty te nie są uwzględniane w wycenie zobowiązań leasingowych. W umowach dzierżawy gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych, oprócz czynszu dzierżawnego występują opłaty z tytułu rekompensaty za wyłączenia nieruchomości z uprawy rolnej za okres budowy. Opłaty te nie są uwzględniane przy kalkulacji zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż z tytułu ich poniesienia nie są przekazywane korzystającemu żadne prawa do korzystania z aktywów, ani nie są na jego rzecz świadczone usługi. Podobnie traktowane są również opłaty dotyczące rekompensaty z tytułu strat za wejście na teren celem wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i innych, związanych z  funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowej.

Decyzje dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów udzielane są zazwyczaj na czas określony wynoszący 99 lat. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ustalana jest jako procent wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, tym samym będzie to opłata o charakterze zmiennym zależnym od indeksu lub stawki, która jest uwzględniania w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu.

Grupa leasinguje drobne wyposażenie biurowe (urządzenia drukujące, kserokopiarki, komputery, itp.), które traktuje jako leasingi aktywów o niskiej wartości. Grupa zdecydowała się na zastosowanie zwolnienia i nie ujmowanie praw do użytkowania oraz zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do tych umów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Grupa zastosowała również praktyczne zwolnienie dla leasingów krótkoterminowych. Dotyczy to głównie decyzji na zajęcie pasa drogowego lub kolejowego, jeżeli decyzja wydawana jest na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Grupa korzysta także z uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych w przypadku umów najmu nieruchomości na czas nieokreślony z  okresem wypowiedzenia poniżej 12 miesięcy, gdzie wynajmowane powierzchnie nie podlegały specjalnym dostosowaniom, nie ma istotnych barier wyjścia (np. kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy) i obie strony mają praktyczną możliwość wynająć taką powierzchnię na rynku.

Wyniki wyszukiwania: