Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.1.2 Instrumenty pochodne i inne należności wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward, futures oraz kontrakty na zamianę stóp procentowych IRS  oraz transakcje CCIRS zabezpieczające kurs walutowy oraz stopę procentową. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania gdy ich wartość jest ujemna.

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają warunków rachunkowości zabezpieczeń oraz część nieskuteczna powiązań zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych są bezpośrednio odnoszone w  wynik finansowy roku obrotowego.

Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie kursu zawarcia do bieżących kursów terminowych (forward) wyliczanych na podstawie danych rynkowych. Wartość godziwa kontraktów na zamianę stóp procentowych jest wyliczana na podstawie krzywych dochodowości.

Stan na dzień 31 grudnia 2019
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w inne całkowite dochody Aktywa Zobowiązania
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY        
Forward walutowy (7) 13 16
Forward towarowy 277 265 8
SWAP towarowy (152) 11 16
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla (20) 6 1
Transakcje IRS
Opcje (7) 5
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE        
Transakcje zabezpieczające CCIRS 97 11 18
Transakcje zabezpieczające IRS (5) (90) 106
Forward walutowy USD (3)
Forward walutowy EUR (254) 34 332
POZOSTAŁE AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY        
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (3) 68
RAZEM (4) (336) 420 479
część krótkoterminowa 327 327
część długoterminowa 93 107

Stan na dzień 31 grudnia 2018
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w inne całkowite dochody Aktywa Zobowiązania
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
Forward walutowy 2 18 11
Forward towarowy 6
SWAP towarowy 4 46
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 2 7
Transakcje IRS 8
Opcje 12 12
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE
Transakcje zabezpieczające CCIRS (16) (31) 113
Transakcje zabezpieczające IRS (4) (109) 4 24
Forward walutowy USD 7 2
Forward walutowy EUR (25) 4 48
POZOSTAŁE AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 1 66
RAZEM 11 (158) 231 136
część krótkoterminowa 114 110
część długoterminowa 117 26

Forwardy towarowe i walutowe

Transakcje terminowe towarowe i walutowe związane są przede wszystkim z handlem uprawnieniami do emisji CO2 oraz sprzedażą węgla. Dla ujęcia transakcji terminowych walutowych Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Opcje

20 stycznia 2017 roku PGE S.A. nabyła od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. opcję call na zakup akcji Polimex-Mostostal S.A. Opcja została wyceniona z wykorzystaniem metody Blacka-Scholesa.

Swapy na węgiel

W bieżącym okresie PGE Paliwa sp. z o.o. w celu zabezpieczenia swojego ryzyka towarowego na cenę węgla importowanego, zawarła szereg transakcji zabezpieczających to ryzyko za pomocą swapów towarowych na węgiel. Ilość i wartość transakcji jest skorelowana z  ilością i wartością importowanego węgla. Zmiana z tytułu wartości godziwej ujmowana jest w rachunku zysków i strat.

Kontrakty zakupowe i sprzedażowe z fizyczną dostawą węgla

PGE Paliwa Sp. z o.o. wycenia wszystkie kontrakty na sprzedaż i zakup węgla z fizyczną dostawą w modelu tradera-brokera do wartości godziwej. Na dzień sprawozdawczy Spółka posiada kontrakty, których termin realizacji przypada na 2020 rok.

Transakcje IRS

PGE S.A. zawarła transakcje IRS zabezpieczające stopę procentową od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 7.030 mln PLN. Dla ujęcia powyższych transakcji IRS Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na kapitał z  aktualizacji wyceny został przedstawiony w nocie 20.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

W 2014 roku PGE S.A. zawarła transakcje IRS zabezpieczające stopę procentową od wyemitowanych obligacji o wartości nominalnej 1 mld PLN. Płatności wynikające z transakcji IRS są skorelowane z płatnościami odsetek od obligacji. Zmiana wartości godziwej transakcji IRS jest ujmowana w całości w wyniku finansowym. W 2018 roku nastąpił wykup obligacji przez spółkę, a transakcja zabezpieczająca IRS  została ostatecznie rozliczona.

Transakcje zabezpieczające CCIRS

W związku z zawarciem pożyczek ze spółką PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. zawarła transakcje CCIRS, zabezpieczające kurs walutowy spłaty kapitału i odsetek oraz stopę procentową. W transakcjach tych banki-kontrahenci płacą PGE S.A. odsetki oparte na stopie stałej w  EUR, a PGE S.A. płaci odsetki oparte na stopie stałej w PLN. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednia część transakcji CCIRS traktowana jest jako zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez PGE Sweden AB (publ).

W bieżącym okresie nastąpił częściowy wykup obligacji PGE Sweden i transakcja ją zabezpieczająca CCIRS została rozliczona

Dla ujęcia powyższej transakcji CCIRS Grupa Kapitałowa PGE stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń został przedstawiony w nocie 20.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

W poprzednich latach PGE S.A. nabyła od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych PGE Ventures certyfikaty inwestycyjne, których wartości na dzień sprawozdawczy wynosi 14 mln PLN oraz jednostki uczestnictwa od PGE Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w trzech subfunduszach, których wartość na dzień sprawozdawczy wynosi 53 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: