Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.1.1 Należności finansowe i pozostałe należności finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności finansowe

Należności finansowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Dla należności finansowych Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia instrumentu.

Grupa wycenia aktywa finansowe według zamortyzowanego kosztu, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług 3.155 3.155
Lokaty, depozyty i pożyczki 174 8 161 7
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat na podstawie Ustawy o cenach prądu 304
Kaucje, wadia i zabezpieczania 1 771 1 694
Odszkodowania i kary 112 193
Pozostałe należności finansowe 5 137 6 53
NALEŻNOŚCI FINANSOWE 180 4.815 168 4.102

Kaucje, wadia i zabezpieczenia dotyczą głównie depozytów zabezpieczających i transakcyjnych oraz funduszu gwarancyjnego w obrocie energią elektryczną i CO2.

Należności z tytułu dostaw i usług (należności handlowe)

Głównym składnikiem należności handlowych są należności wykazywane przez spółkę PGE Obrót S.A. Należności od gospodarstw domowych stanowią około 16% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług, natomiast należności od klientów korporacyjnych PGE Obrót S.A. stanowią około 61% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług. Na dzień 31 grudnia 2019 roku udział trzech największych kontrahentów Grupy Kapitałowej PGE wyniósł około 26% salda tej pozycji. Dodatkowe informacje dotyczące należności handlowych zostały zaprezentowane w nocie 26.3.1 niniejszego sprawozdania finansowego.

W należnościach z tytułu dostaw i usług Grupa prezentuje również należności z tytułu doszacowania sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałe należności finansowe

Na wartość pozostałych należności finansowych składają się głównie fundusz gwarancyjny, odszkodowania i należności sporne opisane w nocie 28.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: