Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:

  • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • pozostałe zobowiązania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
  • zobowiązania niefinansowe.

Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.506 1.511
Zakup RAT i WN 3 1.633 6 1.622
Otrzymane kaucje i wadia 21 99 38 83
Zobowiązania z tytułu KDT 432 36 455 11
Ubezpieczenia 8 17
Rozrachunki związane z transakcjami giełdowymi 269 278
Inne 19 85 22 91
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 475 3.636 521 3.613

Wyniki wyszukiwania: