Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 402
Koszty pozyskania klienta 102
Pozostałe aktywa długoterminowe 24
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 528

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą głównie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez segment Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej. Koszty pozyskania klienta dotyczą współfinansowania przez PGE Energia Ciepła S.A. inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych

Wyniki wyszukiwania: