Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

14.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 5.281 4.265
Uprawnienia do emisji CO2 476 302
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 447 399
Różnica między bilansową a podatkową wartością zobowiązań leasingowych 169
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat – Ustawa o cenach prądu 58 23
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 25 48
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań finansowych 12 47
Pozostałe 81 148
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 6.549 5.232

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – zobowiązania

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 5.232 5.101
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 1.127 180
Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi (4)
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (65) (28)
Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych 254
Pozostałe zmiany 1 (17)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 6.549 5.232

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od wyceny instrumentów zabezpieczających. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Grupa nie tworzy zobowiązania na podatek odroczony od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone ponieważ nie jest prawdopodobne aby różnice uległy odwróceniu w przewidywalnej przyszłości i jednostka dominująca jest w stanie kontrolować terminy odwracania się różnic przejściowych. Dodatnie różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone wynosiłyby 2.744 mln PLN a zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego wynosiłaby 521 mln PLN.

Podatek odroczony grupy po skompensowaniu aktywów i zobowiązań w poszczególnych spółkach i podatkowej grupie kapitałowej

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1.318 552
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (920) (1.616)

Wyniki wyszukiwania: