Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 3.403 1.985
Rezerwa na koszty rekultywacji 984 549
Rezerwy na świadczenia pracownicze 677 604
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 671 365
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 429 301
Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania 171
Straty podatkowe 160 37
Pozostałe rezerwy 151 131
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 146 65
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 89 61
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 21 24
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 31 34
Pozostałe 14 12
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 6.947 4.168

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 4.168 4.370
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 2.474 (151)
Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi (73)
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami 49 42
Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych 254
Pozostałe zmiany 2 (20)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 6.947 4.168

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Wyniki wyszukiwania: