Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

15. Zapasy

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy

Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji w celu sprzedaży, lub mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Do zapasów zalicza się:

  • materiały,
  • produkty,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • prawa pochodzenia energii – zakupione, wytworzone lub otrzymane prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji oraz prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej,
  • towary (w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży uprawnienia do emisji CO2).

Zapasy (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu realizacji zysków) są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.

Uprawnienia nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Rozchód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad:

  • materiały i towary (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 oraz praw majątkowych) – według metody FIFO;
  • uprawnienia do emisji CO2 – według szczegółowej identyfikacji;
  • prawa majątkowe – według szczegółowej identyfikacji.

Stosowane do wyceny na dzień sprawozdawczy ceny nabycia lub koszty wytworzenia zapasów nie mogą być wyższe od ceny netto możliwej do uzyskania tych składników. Odpis aktualizujący wartość zapasów zalicza się do kosztów operacyjnych. W razie odzyskania przez określony składnik zapasów w pełni lub w części poprzednio utraconej wartości urealnia się jego wycenę, poprzez zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Koszt
historyczny
Aktualizacja
wartości
Wartość
księgowa netto
Koszt
historyczny
Aktualizacja
wartości
Wartość
księgowa netto
Węgiel kamienny 1.077 1.077 959 959
Materiały remontowo-eksploatacyjne 660 (32) 628 683 (43) 640656
Mazut 43 43 52 5242
Pozostałe materiały 70 (14) 56 59 (13) 626246
RAZEM MATERIAŁY 1.850 (46) 1.804 1.769 (56) 1.7131.256
Prawa majątkowe zielone 1.254 (158) 1.096 736 (160) 576276
Prawa majątkowe żółte 171 (2) 169169177
Pozostałe prawa majątkowe 77 (1) 14 15 (1) 1432
RAZEM PRAWA POCHODZENIA ENERGII 1.331  (159) 1.172 922 (163) 759
Uprawnienia do emisji CO2 1.303 1.303 4 4
Węgiel kamienny 125 125 140 140
Pozostałe towary 28 (2) 26 17 (2) 15
RAZEM TOWARY 1.456 (2) 1.454 161 (2) 159
POZOSTAŁE ZAPASY 79 79 68 68
RAZEM ZAPASY 4.716 (207) 4.509 2.920 (221) 2.699

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (221) (205)
Utworzenie odpisu (10) (36)
Rozwiązanie odpisu 19 14
Wykorzystanie odpisu 1 5
Pozostałe zmiany 4 1
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (207) (221)

Jak opisano w nocie 33.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w pozycji Uprawnienia do emisji CO2 zostały ujęte EUA z dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 za lata 2013-2017. Uprawnienia wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy do wartości godziwej. Ich wartość godziwa wynosi na 31 grudnia 2019 roku 1.300 mln PLN. Uprawnienia te są przeznaczone do działalności tradingowej.

Jak opisano w nocie 25.5 niniejszego sprawozdania finansowego, zapasy o wartości 14 mln PLN stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych.

Wyniki wyszukiwania: