Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

33.3 Przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji CO2 dla instalacji PGE

W wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE, aktywa wytwórcze nabyte od grupy EDF w 2017 roku otrzymały w kwietniu 2019 roku dodatkowy przydział uprawnień do emisji CO2 za lata 2013-2017 w wysokości około 11 mln ton uprawnień. Uprawnienia te są przeznaczone do działalności tradingowej.

Otrzymane uprawnienia zostały ujęte w pozycji Zapasy (nota 15) oraz Pozostałe przychody operacyjne (nota 7.3). Uprawnienia wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy do wartości godziwej. Ich wartość godziwa wynosi na 31 grudnia 2019 roku 1.300 mln PLN a wycena związanych z nimi kontraktów terminowych (towarowych i walutowych) wynosi łącznie 146 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: