Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ujmowane są w sprawozdaniu zgodnie z zasadą ostrożności i współmierności.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
dane przekształcone
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO
Przychody z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji C02 1.300
Efekt zmiany wyceny rezerw na koszty rekultywacji (835) (146)
Wycena i realizacja instrumentów pochodnych, w tym: 289 (31)
– CO2 261 23
– Węgiel 28 (54)
Kary, grzywny, odszkodowania 117 130
(Utworzenie)/Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (68) (68)
Dotacje 25 25
Przekazane darowizny (25) (16)
Nadwyżki, ujawnienia aktywów/Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych (17) 29
Likwidacja szkód i awarii (8) (12)
Rozwiązanie/(utworzenie) pozostałych rezerw 6 4
Zysk ze zbycia RAT/WN 6 14
Pozostałe 2 41
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO, RAZEM 792 (30)

Kwestia Przychodów z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2 została opisana w nocie 33.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: