Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.2.4 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Wynagrodzenia 3.914 3.640
Koszty ubezpieczeń społecznych 744 688
Koszty świadczeń emerytalnych 49 37
Nagrody jubileuszowe, deputaty 122 111
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 39 37
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze 47 (145)
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść 3
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 549 511
RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, W TYM: 5.464 4.882
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 3.964 3.571
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 350 395
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 744 653
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 406 263

W pozycji Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych Grupa ujęła m.in. koszty pracowniczych programów emerytalnych, odpis na ZFŚS, koszty opieki medycznej oraz szkoleń.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Energetyka Konwencjonalna 21.530 21.492
Ciepłownictwo 4.248 4.133
Energetyka Odnawialna 595 529
Obrót 2.433 2.361
Dystrybucja 10.272 10.257
Pozostałe konsolidowane spółki 2.856 2.670
RAZEM ZATRUDNIENIE 41.934 41.442

Wyniki wyszukiwania: