Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszt własny sprzedaży

Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:

  • koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę stanu produktów (wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku) oraz skorygowany o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby,
  • wartość sprzedanej energii elektrycznej, towarów i materiałów według cen nabycia, zmiany wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z węglem wycenianym do wartości godziwej, a także zmiany wyceny zapasów węgla wycenianego w wartości godziwej.

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy jednostek za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy jednostek w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
dane przekształcone
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 11.417 3.985
Zużycie materiałów i energii 5.370 4.900
Usługi obce 2.548 2.481
Podatki i opłaty 5.483 4.001
Koszty świadczeń pracowniczych 5.464 4.882
Pozostałe koszty rodzajowe 327 322
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 30.609 20.571
Zmiana stanu produktów (28) (2)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (1.333) (1.176)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (1.361) (1.406)
Koszty ogólnego zarządu (1.099) (984)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13.345 4.041
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 40.133 21.044

Wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów wynika ze wzrostu zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz rynku bilansującym i jest spowodowany zwiększonym obrotem energią elektryczną na giełdzie, co jest następstwem wprowadzenia 100 % obliga giełdowego.

Jak przedstawiono w notach 3.1 oraz 3.3 niniejszego sprawozdania finansowego w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w pozycji Amortyzacja i odpisy aktualizujące Grupa ujęła utworzenie oraz odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w wysokości 7.129 mln PLN. Łącznie w całym 2019 roku ujęto utworzenie i odwrócenie odpisów w łącznej wysokości 7.518 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: