Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, prawa do użytkowania składników aktywów oraz nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2019 RAT WN PDUA NI RAZEM RAT WN RAZEM
Koszt własny sprzedaży 3.592 82 47 2 3.723 7.517 (4) 7.513
Koszty sprzedaży i dystrybucji 15 3 18
Koszty ogólnego zarządu 30 18 9 57 5 5
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 3.637 103 56 2 3.798 7.522 (4) 7.518
Zmiana stanu produktów 3 3
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 97 1 98
RAZEM 3.737 103 57 2 3.899 7.522 (4) 7.518
Pozostałe przychody operacyjne (1) (1)
Pozostałe koszty operacyjne 3 3

Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2018 RAT WN NI RAZEM RAT WN RAZEM
Koszt własny sprzedaży 3.319 95 2 3.416 402 402
Koszty sprzedaży i dystrybucji 11 3 14
Koszty ogólnego zarządu 39 20 59 1 1 2
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 3.369 118 2 3.489 403 1 404
Zmiana stanu produktów 1 1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 91 91
RAZEM 3.460 119 2 3.581 403 1 404
Pozostałe przychody operacyjne (2) (2)

W bieżącym okresie Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych co skutkowało utworzeniem/rozwiązaniem odpisów aktualizujących w łącznej wartości 7.129 mln PLN. Szczegółowy opis zamieszczono w notach 3.1 oraz 3.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Pozostałe odpisy aktualizujące ujęte w okresie sprawozdawczym dotyczą nakładów inwestycyjnych poniesionych w jednostkach, dla których stwierdzono utratę wartości w poprzednich okresach.

W pozycji Amortyzacja i likwidacja Grupa ujęła kwotę 56 mln PLN  z tytułu wartości netto likwidacji RAT i WN.

Wyniki wyszukiwania: