Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

3.3 Opis założeń dla segmentu Energetyka Odnawialna

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w  oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na zakładany czas użytkowania danego CGU w przypadku farm wiatrowych lub okres 2020-2030 w  przypadku pozostałych CGU. Dla tych CGU, których zakładany okres ekonomicznej użyteczności wykracza poza rok 2030 określono wartość rezydualną na pozostały czas eksploatacji. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na fakt, iż rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę mają istotnie dłuższy okres ekonomicznej użyteczności oraz ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym ujętych w szczegółowej prognozie.

Założenia szczegółowe segmentu

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

  • uznanie za odrębne CGU odpowiednio:
  • elektrowni szczytowo-pompowych (jedno CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na wspólny ekonomiczny charakter);
  • pozostałych elektrowni wodnych (jedno CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na wspólny ekonomiczny charakter);
  • poszczególnych elektrowni wiatrowych (oddzielne CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na różny okres eksploatacji elektrowni);
  • produkcja energii elektrycznej i praw majątkowych została założona na podstawie danych historycznych , z uwzględnieniem dyspozycyjności poszczególnych jednostek;
  • dyspozycyjność jednostek została oszacowana w oparciu o plany remontów z uwzględnieniem statystycznej awaryjności;
  • przychody z regulacyjnych usług systemowych zostały opracowane w oparciu o istniejące umowy dwustronne zawarte z PSE S.A;
  • rozpoznanie przepływów pieniężnych w zakresie umów objętych sporem z Enea S.A. oraz Energa Obrót S.A, w wysokości wynikającej z kontraktu;
  • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;
  • przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu w okresie projekcji na poziomie7,0 %.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych Grupa stwierdziła konieczność rozwiązania (odwrócenia) odpisów aktualizujących wartość aktywów farm wiatrowych na dzień sprawozdawczy.

Poniższa tabela przedstawia wartość odwrócenia odpisów na koniec 2019 roku  w zakresie farm wiatrowych.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku Stopa dyskontowa Wartość testowana Odwrócenie odpisu Wartość po odpisie
Farmy wiatrowe 7,00% 1.549 385 1.934

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości wykazała, że istotny wpływ na oszacowaną wartość użytkową mają takie czynniki jak WACC, ceny energii elektrycznej oraz ceny praw majątkowych.

Poniżej został przedstawiony wpływ zmian czynników mających istotny wpływ w całym okresie projekcji na prognozowane przepływy pieniężne, związku z tym również na oszacowaną wartość użytkową.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 49,3
-1% 49,3

Spadek ceny energii elektrycznej o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o 49,3 mln PLN.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 0,8
– 0,5 p.p 0,6

Wzrost WACC o 0,5 punktu spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o 0,8 mld PLN.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny praw majątkowych 1% 9,2
-1% 9,2

Spadek ceny praw majątkowych o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o 9,2 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: