Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

7.4 Przychody i koszty finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej w stosunku do wartości bilansowej netto na dzień sprawozdawczy danego instrumentu finansowego przy uwzględnieniu zasady istotności.

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
dane przekształcone
PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO
Dywidendy 1 2
Odsetki; w tym (223) (140)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 36 45
Aktualizacja wartości (11) (10)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów 3 (3)
Różnice kursowe (27) (18)
Strata na zbyciu inwestycji (1)
RAZEM PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO (257) (170)
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO
Koszty odsetkowe od pozycji niefinansowych (204) (189)
Odsetki od należności budżetowych (1) 2
Rozwiązanie rezerw (2) 8
Pozostałe (7) (12)
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (214) (191)
RAZEM PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (471) (361)

Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz leasingów. Koszt odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu w bieżącym okresie wyniósł 41 mln PLN.

Koszt odsetkowy od pozycji niefinansowych dotyczy rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

Wyniki wyszukiwania: