Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

33.2 Umowy rodzące zobowiązania wynikające między innymi z zatwierdzenia taryfy dla klientów grupy taryfowej G

W dniu 3 stycznia 2020 roku Prezes URE zatwierdził taryfę dla spółki PGE Obrót S.A. dla klientów grupy taryfowej G niekorzystających z ofert wolnorynkowych na sprzedaż energii elektrycznej na okres od 18 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Zatwierdzony poziom cen nie pokrywa w pełni cen zakupu energii elektrycznej, praw majątkowych oraz kosztów własnych prowadzonej działalności regulowanej powodując utratę rentowności sprzedaży prowadzonej przez spółkę PGE Obrót S.A. do klientów grupy taryfowej G niekorzystających z ofert wolnorynkowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz klientów z tej grupy taryfowej korzystających z ofert wolnorynkowych, gdzie cena sprzedaży jest skorelowana z ceną zatwierdzaną przez Prezesa URE.

Skutki sprawozdawcze

Analizując kwestię tzw. umów rodzących obciążenia w rozumieniu MSR 37 zdaniem Grupy takie umowy nie występowały na dzień 31 grudnia 2019 roku z uwagi na dodatnią marżę realizowaną pomiędzy kosztem wytworzenia energii a jej sprzedażą do odbiorcy końcowego. W konsekwencji skonsolidowane wyniki Grupy PGE nie uwzględniają zawiązywania odpowiednich rezerw.

Z kolei w segmencie Obrót na 31 grudnia 2019 roku oszacowano rezerwę na umowy rodzące obciążenie w kwocie 336 mln PLN.

Oszacowana wartość rezerwy na umów rodzących zobowiązania w związku z zatwierdzeniem taryfy dla gospodarstw domowych została wyznaczona przy założeniu obowiązywania tych stawek w okresie od 18 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 17 stycznia 2020 roku zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2019 roku). Przy czym do kosztów co do zasady zalicza się wyłącznie koszty bezpośrednio związane z kontraktem, których jednostka by uniknęła, gdyby nie realizowała kontraktu.

Ponadto analiza przychodów wynikających z pozostałych kontaktów zawartych przez spółki segmentu Obrót i nieuniknionych kosztów ich wypełnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazała istnienie kontraktów spełniających kryteria ich kwalifikacji jako umowy rodzące zobowiązania w rozumieniu MSR 37.

Rezerwa rozpoznana na poziomie segmentu Obrót nie ma wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej PGE.

Wyniki wyszukiwania: