Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

16. Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

W odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej ujmowane są, przeznaczone na własne potrzeby jednostek wytwórczych, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. EUA otrzymane nieodpłatnie prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości nominalnej, czyli w wartości zerowej. Zakupione jednostki uprawnień do emisji są ujmowane w cenie nabycia. Rozchód uprawnień do emisji CO2 zakupionych na własne potrzeby wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji.

Uprawnienia do emisji CO2 otrzymują jednostki wytwórcze należące do Grupy Kapitałowej PGE, które są objęte postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2013 roku bezwarunkowo przyznawana jest tylko część uprawnień EUA na emisje CO2 wynikające z produkcji energii cieplnej, natomiast na emisje CO2 wynikające z produkcji energii elektrycznej co do zasady nie ma bezpłatnych EUA. Na mocy art. 10c Dyrektywy 2009/29/WE wprowadzono możliwość czasowego odstępstwa (derogacji) od zasady braku nieodpłatnych przydziałów EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią elektryczną, pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień EUA na pokrycie emisji CO2 związanych z wytwarzaną energią elektryczną jest coroczne przedstawienie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań wymienionych w KPI.

We wrześniu 2018 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w KPI w celu uzyskania przydziałów EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią elektryczną w 2018 roku. Uprawnienia zostały wydane w kwietniu 2019 roku. Grupa otrzymała 14 mln EUA dla roku 2018 oraz dodatkowy przydział uprawnień za lata 2013-2017 w ilości 11 mln EUA (przeznaczone do działalności tradingowej), co zostało opisane w  nocie 33.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

W przypadku uprawnień EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią cieplną harmonogram przydziału jest odmienny – w lutym 2020 roku zostały wydane uprawnienia EUA, które posłużą na pokrycie emisji CO2 za 2020 rok (1 mln EUA).

We wrześniu 2019 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła kolejne sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w KPI w celu uzyskania przydziałów EUA na emisje CO2 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną, uzasadnionych wydatkami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w KPI w okresie sprawozdawczym od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, który stanowi ostatni okres przydziału darmowych uprawnień do emisji w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wydanie zawnioskowanych uprawnień na rachunki posiadania operatora w rejestrze Unii powinno nastąpić najpóźniej w kwietniu 2020 roku.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
EUA Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Ilość (mln Mg) 2 18 18 19
Wartość (mln PLN) 240 965 1.203 408

EUA Ilość (mln Mg) Wartość (mln PLN)
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 62 1.442
Zakup 39 1.714
Przyznane nieodpłatnie 17
Umorzenie (70) (1.311)
Sprzedaż (11) 234
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 37 1.611
Zakup 40 1.714
Przyznane nieodpłatnie 15
Umorzenie (70) (1.311)
Sprzedaż (1) (234)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 21 1.205

Wyniki wyszukiwania: