Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

23.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 263 258
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 33 36
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 132 123
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 35 32
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 95 109
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 58 53
DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 616 611

Wyniki wyszukiwania: