Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

23.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
DOTACJE RZĄDOWE
Otrzymane dotacje z NFOŚiGW 14 17
Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych 3 3
Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych 10 9
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe 2 1
Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe 39 40
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów 12 17
KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM 80 87

Wyniki wyszukiwania: