Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
dane przekształcone*
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7.1 37.627 25.946
Koszt własny sprzedaży 7.2 (40.134) (21.044)
ZYSK/(STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (2.507) 4.902
Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (1.361) (1.406)
Koszty ogólnego zarządu 7.2 (1.099) (984)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 7.3 792 (30)
ZYSK/(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (4.175) 2.482
Koszty finansowe netto, w tym: 7.4 (471) (361)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 36 45
Udział w zysku / (stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (57) 71
ZYSK/(STRATA) BRUTTO (4.703) 2.192
Podatek dochodowy 8.1 775 (681)
ZYSK/(STRATA) NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY (3.928) 1.511
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Wycena dłużnych instrumentów finansowych 20.3 (6)
Wycena instrumentów zabezpieczających 20.3 (336) (158)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 20.4 3
Podatek odroczony 8.1 65 31
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Zyski i straty aktuarialne z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 22 (266) (207)
Podatek odroczony 8.1 49 39
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 (5) 1
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO (493) (297)
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY (4.421) 1.214
ZYSK/(STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA:
– akcjonariuszy jednostki dominującej (3.961) 1.498
– udziały niekontrolujące 33 13
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:
– akcjonariuszy jednostki dominującej (4.453) 1.202
– udziały niekontrolujące 32 12
ZYSK/(STRATA) NETTO I ROZWODNIONY ZYSK/(STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 20.7 (2,12) 0,80

 

* Przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/server553994/ftp/raportzintegrowany2019.gkpge.pl/wp-content/themes/wp-bootstrap-gulp/modules/pages.php on line 9

Wyniki wyszukiwania: