Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Bieżący podatek dochodowy 572 350
Odroczony podatek dochodowy (1.337) 173
Korekty odroczonego podatku dochodowego (10) 158
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (775) 681
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH
Od zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (49) (39)
Od wyceny instrumentów zabezpieczających (65) (31)
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) (114) (70)

Wyniki wyszukiwania: