Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

8.2 Efektywna stawka podatkowa

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (4.703) 2.192
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (894) 416
POZYCJE KORYGUJĄCE PODATEK DOCHODOWY
Korekty odroczonego podatku dochodowego (10) 31
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 65 108
Utworzenie rezerw rekultywacyjnych, od których nie rozpoznano podatku odroczonego 110 127
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (9) (41)
Pozostałe korekty (37) 40
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu
(775) 681
EFEKTYWNA STAWKA 16% 31%

Wyniki wyszukiwania: