Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

21.1 Rezerwa na koszty rekultywacji

Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych

Po zakończeniu wydobycia węgla teren kopalni odkrywkowych należących do Grupy będzie zrekultywowany. Według obecnych planów koszty będą ponoszone w latach 2030 – 2065 w przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz w latach 2045 – 2092 w  przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Grupa tworzy rezerwy na koszty rekultywacji wyrobisk. Kwota rezerwy prezentowana w sprawozdaniu finansowym obejmuje również wartość FLZG tworzonego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6.127 mln PLN (na 31 grudnia 2018 roku 3.338 mln PLN).

W 2019 roku Grupa dokonała aktualizacji danych na dzień sprawozdawczy w zakresie kwot wydatków niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji, terminów zakończenia wydobycia i rozpoczęcia rekultywacji oraz w zakresie objętości wyrobisk przypisanych do nadkładu oraz do węgla na moment zakończenia eksploatacji poszczególnych wyrobisk.

W szczególności istotne zmiany w założeniach do wyceny wprowadzono w Kopalni Węgla Brunatnego Turów w związku z  opracowaniem i przyjęciem nowego Projektu technicznego docelowej eksploatacji złoża „Turów” i wewnętrznego zwałowania nadkładu. Projekt ten zakłada przemieszczenie podczas rekultywacji znacznie większych mas ziemnych niż założenia przyjmowane w poprzednich latach (wzrost o około 130%), co skutkuje również wydłużeniem planowanego całkowitego okresu rekultywacji o 5 lat. W  związku z powyższym Grupa zleciła wykonanie nowej wyceny kosztów rekultywacji wyrobiska w Kopalni Turów, która wykazała znaczny wzrost szacowanych wydatków niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji w Kopalni Turów.

Ponadto Grupa skorygowała poziom stóp dyskonta i inflacji użytych do oszacowania bieżącej wartości przyszłych wydatków na rekultywację wyrobisk w obu kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. W poprzednich latach wartość rezerwy była liczona z  wykorzystaniem prognozy inflacji na poziomie 2,5% oraz stopy dyskonta w wysokości 3,7%. W 2019 roku Grupa dokonała aktualizacji szacunków prognozowanej inflacji dla dwóch najbliższych lat, tj. dla roku 2020 i 2021, do poziomu odpowiednio 2,85% i 2,58%, przy jednoczesnym pozostawieniu prognozy inflacji w długim okresie na niezmienionym poziomie 2,5% oraz obniżyła stopę dyskonta do poziomu 2,8%.

Największe wydatki rekultywacyjne w kopalniach będą ponoszone w latach 2037 – 2065 (około 95% ogółu wydatków) i stopa dyskontowa powinna być dostosowana do czasu ich ponoszenia. Ponieważ nie istnieją obserwowalne stopy dyskontowe dla płatności o  takim terminie wymagalności, Grupa ekstrapoluje stopę rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Korekta założeń technicznych rekultywacji oraz poziomu stóp dyskonta i inflacji użytych do oszacowania bieżącej wartości rezerw rekultywacyjnych wyrobisk końcowych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego spowodowała wzrost wartości rezerwy o 2.563 mln PLN, dodatkowy koszt w wysokości 798 mln PLN oraz zwiększenie aktywów o 1.765 mln PLN.

Szacowane zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej na skutek zmiany stopy dyskonta:

Wartość
w sprawozdaniu
Stopa dyskonta
-1 p.p. +1 p.p.
Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych 6.127 2.204 (1.554)

Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów

Jednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2019 roku wynosi 249 mln PLN (195 mln PLN na koniec okresu porównawczego).

Rezerwa na rekultywację terenów po farmach wiatrowych

Spółki będące właścicielami farm wiatrowych tworzą rezerwy na rekultywację terenów. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2019 roku wynosi 60 mln PLN (49 mln PLN na 31 grudnia 2018 roku).

Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

Obowiązek przeprowadzenia likwidacji i rekultywacji terenu wynika z „Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji produkującej energię elektryczną oraz energię cieplną”, w którym określono sposób restytucji terenu. Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 213 mln PLN (184 mln PLN na koniec okresu porównawczego) i dotyczy niektórych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.

Wyniki wyszukiwania: