Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

21.2 Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO2

Jak opisano w nocie 16 niniejszego sprawozdania finansowego, Grupa Kapitałowa PGE jest uprawniona do otrzymania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w  związku z poniesionymi nakładami na inwestycje zgłoszone do Krajowego Planu Inwestycyjnego. Przy kalkulacji rezerwy uwzględniane są również te uprawnienia.

Wyniki wyszukiwania: