Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wpływ poszczególnych kategorii instrumentów finansowych na przychody i koszty finansowe

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Środki pieniężne Pozostałe aktywa finansowe Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej Instrumenty pochodne zabezpieczające Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM
Dywidendy 1 1
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 12 24 (53) (206) (223)
Aktualizacja wartości (11) 1 (1) (11)
Rozwiązanie/(utworzenie) odpisów (1) 5 (1) 3
Różnice kursowe (5) (16) (80) (91) 5 (27)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 7 7 6 69 (143) (203) (257)

Rok zakończony
31 grudnia 2018
Środki pieniężne Pozostałe aktywa finansowe Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty
finansowe
wyceniane w wartości godziwej
Instrumenty
pochodne
zabezpieczające
Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM
Dywidendy 2 2
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 19 22 (3) 12 (190) (140)
Aktualizacja wartości (10) (1) 1 (10)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (3) (3) 1 (3)
Różnice kursowe (2) 1 1 1 (1) (19) (18)
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji (1) (1)
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 17 20 1 (12) 12 (208) (170)

Wyniki wyszukiwania: