Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

25.3 Hierarchia wartości godziwej

Instrumenty pochodne

Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.

W kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Grupa wykazuje instrumenty finansowe związane z handlem prawami do emisji gazów cieplarnianych – forward walutowy i towarowy, kontrakty na zakup i sprzedaż węgla, SWAPy towarowe (Poziom 2).

Dodatkowo Grupa prezentuje instrument pochodny zabezpieczający kurs walutowy oraz stopę procentową CCIRS oraz transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w PLN na stałą stopę w PLN (Poziom 2).

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 w działalności tradingowej 1.303 140
Węgiel kamienny w działalności tradingowej 125 4
Zapasy 1.428 144
Forward walutowy 13 24
Forward towarowy 265 4
SWAP towarowy 11 6
Kontrakty na zakup/ sprzedaż węgla 6 2
Wycena transakcji CCIRS 18 113
Wycena transakcji IRS 34 4
Opcje 5 12
Jednostki uczestnictwa 68 66
Aktywa finansowe 420 231
Forward walutowy 348 59
Forward towarowy 8
SWAP towarowy 16 46
Kontrakty na zakup/ sprzedaż węgla 1 7
Wycena transakcji IRS 106 24
Zobowiązania finansowe 479 136

Instrumenty pochodne zostały zaprezentowane w nocie 25.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym i  okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym i  drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.

Warunki poszczególnych instrumentów pochodnych i innych należności wycenianych w wartości godziwej przez wynik.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Wartość w sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentu w walucie oryginalnej Wartość w sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentu w walucie oryginalnej Zapadalność według stanu na 31 grudnia 2019
CCIRS – EUR na PLN 18 113 514 do czerwca 2019
144 144 do lipca 2029
IRS – stopa % na PLN 4
1.000
Opcje 5 6 12 6 do lipca 2022
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 68 66 66 65 n/a
Forward walutowy EUR 43 582 4 203 październik 2022
Forward towarowy PLN 93 1.572 6 63 do grudnia 2022
1.479 57
Forward towarowy PLN 28 298 do marca 2020
66
Forward towarowy EUR 144 339 do marca 2020
Forward walutowy USD 4 46 18 133 do stycznia 2021
Forward walutowy USD 2 7 do lutego 2019
SWAP towarowy USD 11 4 27 do grudnia 2020
16 3
Forward walutowy EUR 10 do stycznia 2021
Kontrakty zakupowe USD 6 6 2 3 do czerwca 2020
Kontrakty sprzedażowe USD 9 18
Aktywa finansowe 420 231
Forward walutowy – EUR 338 3.089 48 1.222 grudzień 2023
IRS – stopa % na PLN 106 500 24 czerwiec 2028
1.000 500 grudzień 2027
500 grudzień 2028
3.630 wrzesień 2023
1.000 3.630 maj 2029
400 maj 2026
Forward walutowy EUR 6 31 7 71 do stycznia 2021
Forward towarowy PLN 8 319 do grudnia 2021
311
SWAP towarowy USD 16 16 46 136 do grudnia 2020
1 6
Forward walutowy USD 3 36 4 108 do stycznia 2021
3
Forward walutowy USD 1 12 do stycznia 2021
Kontrakty zakupowe USD 1 7 do grudnia 2020
Kontrakty sprzedażowe USD 3 1
Zobowiązania finansowe 479 136

Wyniki wyszukiwania: