Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Ryzyko walutowe jest związane z możliwością pogorszenia wyniku finansowego wskutek zmian kursów walutowych.

Poniżej przedstawiono główne źródła ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy Kapitałowej PGE:

  • wydatki inwestycyjne denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • zadłużenie denominowane w walutach obcych;
  • sprzedaż i zakup energii elektrycznej denominowana w walutach obcych;
  • opłaty denominowane/indeksowane do kursów walut obcych z tytułu zakupu mocy przesyłowych;
  • transakcje zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i gazu oraz transakcje zakupu węgla kamiennego oraz innych paliw denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją środków produkcji denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • aktywa finansowe o charakterze lokacyjnym denominowane w walutach obcych
  • pozostałe operacyjne przepływy denominowane lub indeksowane do walut obcych.

Grupa Kapitałowa PGE kontroluje ryzyko walutowe poprzez system limitów odnoszących się do maksymalnej potencjalnej straty z tytułu zmian kursów walutowych w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe Spółek z Grupy. Miara ryzyka walutowego oparta jest na metodologii wielkości zagrożonej rozumianej jako iloczyn bezwzględnej wielkości pozycji walutowej netto oraz wartości potencjalnej zmiany kursu walutowego.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE określa strategie zabezpieczenia w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy, poprzez współczynniki zabezpieczeń podlegające akceptacji Komitetu Ryzyka i Zarządu Spółki. Realizacja strategii zabezpieczenia oraz poziom ryzyka walutowego podlegają monitorowaniu i są regularnie raportowane do Komitetu Ryzyka.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o walutę wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko.

Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają w zakresie transakcji pochodnych opartych o walutę na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmiany kursów walutowych, jednocześnie narażając spółkę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych

Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019
EUR USD
waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 4.995 148 629
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.313 117 498 2 8
Instrumenty pochodne, w tym: 420 1.108 4.718 62 237
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 368 490 2.087 62 237
Instrumenty zabezpieczające 52 618 2.631
AKTYWA FINANSOWE 6.728 1.373 5.845 64 245
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, w tym: 12.308 209 888 22 83
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 5.040 18 73 39 147
Instrumenty pochodne, w tym: 479 3.120 13.287 53 203
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 40 234 997 41 157
Instrumenty zabezpieczające 439 2.886 12.290 12 46
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 17.827 3.347 14.248 114 433

Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w  walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018
EUR USD
waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 4.270 34 145 2 6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.281 21 89 1 3
Instrumenty pochodne, w tym: 165 913 3.926 142 532
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 42 11 47 135 506
Instrumenty zabezpieczające 123 902 3.879 7 25
AKTYWA FINANSOWE 5.782 968 4.160 145 541
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, w tym: 10.708 734 3.156 48 179
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 4.137 48 205 17 65
Instrumenty pochodne, w tym: 136 1.296 205 122 459
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 64 74 318 122 459
Instrumenty zabezpieczające 72 1.222 5.255
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 14.981 2.078 8.934 187 703

Wartość księgową  instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

Wyniki wyszukiwania: