Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

26.2 Ryzyko płynności

Ryzyko płynności finansowej dotyczy sytuacji, w której podmiot nie może wykonać swoich zobowiązań (krótko- lub długoterminowych) płatniczych w dacie ich wymagalności .

Głównym celem zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej PGE jest zapewnienie i utrzymanie zdolności spółek do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i przyszłych zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności.

Zarządzanie ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej PGE polega m.in. na planowaniu i monitorowaniu przepływów pieniężnych w  krótkim i długim okresie w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie środków na prowadzenie działalności Grupy Kapitałowej PGE przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów tych działań.

Okresowe planowanie i monitorowanie płynności Grupy Kapitałowej PGE pozwala zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnej luki płynnościowej, zarówno poprzez alokację środków pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PGE (mechanizm cash pooling), jak również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, w tym kredytów w rachunkach bieżących.

Zarządzanie ryzykiem płynności w długim horyzoncie czasowym pozwala na określenie zdolności Grupy Kapitałowej PGE do zadłużania się i wspiera decyzje dotyczące finansowania długoterminowych inwestycji.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady umowy finansowania zewnętrznego zawierane są przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej PGE korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych oraz umowy zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pooling rzeczywisty).

Grupa Kapitałowa PGE korzysta z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki terminowe i inwestycyjne, emisje obligacji krajowych i euroobligacji.

W ramach oceny swojej płynności Grupa monitoruje wykonanie wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA na poziomie gwarantującym utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym i w konsekwencji możliwość finansowania ambitnego programu inwestycyjnego Grupy. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGE. Wartość wskaźnika zadłużenia został przedstawiony w nocie 20 niniejszego sprawozdania finansowego.

Tabela poniżej przedstawia wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dni sprawozdawcze według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

STAN NA 31 GRUDNIA 2019 Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 9.381 10.407 1.089 471 6.057 2.790
Wyemitowane obligacje 1.998 2.545 62 246 2.237
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 4.111 4.111 3.578 58 470 5
Zobowiązania z tytułu leasingu 929 2.241 19 56 240 1.926
Instrumenty pochodne 479 483 157 109 198 19
RAZEM 16.898 19.787 4.843 756 7.211 6.977
STAN NA 31 GRUDNIA 2018 Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 7.936 8.554 1.957 335 5.296 966
Wyemitowane obligacje 2.769 2.974 18 2.185 71 700
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 4.134 4.134 3.402 211 63 458
Zobowiązania z tytułu leasingu 3 3 1 1 1
Instrumenty pochodne 136 137 24 81 46
RAZEM 14.978 15.802 5.402 2.799 5.477 2.124

Wyniki wyszukiwania: