Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

31.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane

Łączna wartość transakcji, sald z jednostkami stowarzyszonymi i współkontrolowanymi została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Sprzedaż do jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 13 20
Zakupy od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 2.394 2.085
Stan na
31 grudnia 2019
Stan na
31 grudnia 2018
Należności handlowe od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 3 7
Zobowiązania handlowe wobec jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 164 120

Wartość zakupów oraz saldo zobowiązań wynika z transakcji z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Wyniki wyszukiwania: