Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

31.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Łączna wartość transakcji, sald z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 2.016 2.114
Zakupy od podmiotów powiązanych 5.585 4.702
Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Należności handlowe od podmiotów powiązanych 266 230
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 612 682

Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., PKP Cargo S.A., PKN Orlen S.A., TAURON Dystrybucja S.A., spółek Grupy Kapitałowej Energa, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Węglokoksu S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie są traktowane jako transakcje z podmiotem powiązanym.

Wyniki wyszukiwania: