Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

31.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 34.214 36.163
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.672 4.624
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ 35.886 40.787
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 22.875 19.664
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 58.761 60.451

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Zarząd jednostki dominującej 7.201 7.858
w tym świadczenia po okresie zatrudnienia 199
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 733 685
Zarządy – jednostki zależne 24.348 29.211
Rady Nadzorcze – jednostki zależne 3.604 3.033
RAZEM 35.886 40.787
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 22.875 19.664
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 58.761 60.451

W spółkach GK PGE (pośrednio i bezpośrednio zależnych) realizowana jest zasada, że członkowie zarządów zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. W nocie 7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałe koszty rodzajowe.

Wyniki wyszukiwania: