Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

32. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE za rok 2019 jest spółka Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na podstawie umowy zawartej 26 kwietnia 2019 roku. Spółka Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest również podmiotem uprawnionym do badania rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Kapitałowej PGE.

Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE S.A. za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE za rok 2018 była spółka Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. na podstawie umowy zawartej 17 lipca 2017 roku. Spółka Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. dokonywała również badań rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Kapitałowej PGE.

Wysokość wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w odniesieniu do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz jednostek zależnych Grupy Kapitałowej zawarte jest w poniższej tabeli.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
Wynagrodzenie firmy audytorskiej za:
Badanie rocznego sprawozdania finansowego 3.278 3.187
Inne usługi atestacyjne, w tym przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych 792 1.358
RAZEM 4.070 4.545

Wyniki wyszukiwania: