Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

33.5 Zdarzenia po dniu sprawozdawczym

PGE S.A. na bieżąco identyfikuje czynniki ryzyka jakie będą potencjalnie wpływać na wyniki Grupy w związku z pandemią COVID-19.  Natomiast dynamika sytuacji i brak realnych przewidywań dotyczących czasu trwania oraz wpływu gospodarczego sprawia, że na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie finansowego wpływu pandemii na Grupę PGE. Wybuch pandemii pociągnął za sobą oczekiwania spowolnienia gospodarczego w 2020 roku w gospodarce światowej i w Polsce. Uwidaczniają się one między innymi w korekcie prognoz rynkowych PKB, produkcji przemysłowej i inwestycji.

Aktualnie w związku z obniżonym poziomem aktywności gospodarczej Grupa Kapitałowa identyfikuje ryzyko dalszego obniżenia krajowego zużycia energii elektrycznej, które może spowodować spadek przychodów i marży z tytułu wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii w segmentach Dystrybucji, Obrotu oraz Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa. W przypadku działalności produkcyjnej większość sprzedaży została zakontraktowana w okresach poprzednich, dlatego w krótkim terminie negatywny wpływ niższych wolumenów produkcyjnych segmentu Energetyka Konwencjonalna powinien być w dużym stopniu ograniczony. Negatywny wpływ  powinien być związany z potencjalnymi redukcjami ze strony Operatora Systemu Przesyłowego, skutkujący niższą produkcją realizowaną z węgla brunatnego, która charakteryzuje się relatywnie stałą strukturą kosztów. Grupa PGE spodziewa się natomiast wpływu na wolumeny i ceny kontraktacji dla kolejnych okresów, przy czym na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie tego wpływu. Faktyczny wpływ uzależniony będzie od profilu konsumpcji, zmian konsumpcji w poszczególnych grupach taryfowych oraz długości trwania pandemii, czy jej wpływu na globalne spowolnienie gospodarcze.

Jednocześnie Grupa PGE identyfikuje ryzyko wzrostu przeterminowanych należności w związku z przewidywanym pogorszeniem sytuacji płynnościowej klientów PGE. Uzależniona ona będzie od skali ograniczenia aktywności gospodarczej oraz od efektów działań osłonowych dla przedsiębiorców ze strony rządu.

Grupa PGE posiada zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej i ciepła. W wielu przypadkach wiąże się to z dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany organizacji pracy i zakupu materiałów ochronnych.

Niezależnie od wpływu na wyniki finansowe może pojawić się większe zapotrzebowanie na środki pieniężne wynikające z konieczności zwiększania depozytów zabezpieczających w związku z transakcjami zakupu uprawnień do emisji CO2. Prawdopodobne jest, że wskaźnik rotacji należności ulegnie pogorszeniu. Powyższe efekty spowodują konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, co może również znajdować odzwierciedlenie w kosztach finansowych ponoszonych przez Grupę PGE.

Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po dniu sprawozdawczym, których wpływ bądź ujawnienie nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.

Wyniki wyszukiwania: