Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

34. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd dnia 31 marca 2020 roku.

Warszawa, 31 marca 2020 roku

Podpisy Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Prezes Zarządu Wojciech Dąbrowski

 

Wiceprezes Zarządu Paweł Cioch

 

Wiceprezes Zarządu Paweł Strączyński

 

Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwa

 

Wiceprezes Zarządu Ryszard Wasiłek

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego

 

Michał Skiba

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków

Wyniki wyszukiwania: