Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

6.1 Informacje dotyczące segmentów branżowych

Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2019 rok

Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 12.936 4.295 975 13.235 6.063 114 9 37.627
Sprzedaż między segmentami 6.309 1.763 64 4.077 92 387 (12.692)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 19.245 6.058 1.039 17.312 6.155 501 (12.683) 37.627
Koszt własny sprzedaży (25.557) (5.295) (291) (15.535) (4.796) (443) 11.783 (40.134)
EBIT (7.109) 595 657 247 1.101 (29) 363 (4.175)
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 9.989 591 (140) 33 1.205 84 (446) 11.316
EBITDA 2.880 1.186 517 280 2.306 55 (83) 7.141
STRATA BRUTTO (4.703)
Podatek dochodowy 775
STRATA NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY (3.928)
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 34.369 8.013 4.059 1.927 18.954 800 648 68.770
Należności z tytułu dostaw i usług 810 599 184 3.714 918 89 (2.831) 3.483
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 715
Aktywa nieprzypisane 4.682
AKTYWA, RAZEM 77.650
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 13.167 3.282 517 2.808 2.180 128 (2.840) 19.242
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 914 429 49 2.303 272 46 (2.507) 1.506
Zobowiązania nieprzypisane 13.765
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 34.513
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
Nakłady inwestycyjne 4.016 545 148 26 2.207 192 (171) 6.963
Zwiększenia PDUA 2 3 3 4 18 16 46
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE 4.018 548 151 30 2.225 208 (171) 7.009
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek* 16 16
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 8.283 64 (394) 22 15 (400) 7.590
Pozostałe koszty niepieniężne ** 4.488 524 28 933 266 44 (71) 6.212

* W tym wartość firmy.
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.

Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2018 rok

Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty Razem
dane przekształcone
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 4.269 4.544 647 10.550 5.779 143 14 25.946
Sprzedaż między segmentami 8.106 964 192 3.827 99 357 (13.545)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 12.375 5.508 839 14.377 5.878 500 (13.531) 25.946
Koszt własny sprzedaży (11.002) (4.933) (602) (12.455) (4.411) (440) 12.799 (21.044)
EBIT 379 196 205 203 1.277 (17) 239 2.482
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 1.722 656 258 24 1.186 82 (35) 3.893
EBITDA 2.101 852 463 227 2.463 65 204 6.375
ZYSK BRUTTO 2.192
Podatek dochodowy (681)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.511
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 38.779 7.876 3.191 1.398 17.767 637 (985) 68.663
Należności z tytułu dostaw i usług 989 522 70 3.178 821 102 (2.527) 3.155
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 776
Aktywa nieprzypisane 3.311
AKTYWA, RAZEM 75.905
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8.806 1.758 417 2.048 2.051 123 (1.084) 14.119
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 950 442 48 2.034 312 41 (2.316) 1.511
Zobowiązania nieprzypisane 12.474
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 28.104
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
Nakłady inwestycyjne 4.122 775 103 14 1.853 162 (173) 6.856
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 300 113 44 13 2 4 476
Pozostałe koszty niepieniężne * 2.220 379 29 890 199 34 3.751

* Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.

 

Wyniki wyszukiwania: