Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

24.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 176 173
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 35 36
Opłaty za korzystanie ze środowiska 213 266
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 292 279
Premie dla pracowników 238 214
Niewykorzystane urlopy 143 132
Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 6 14
Nagrody dla Zarządów 27 27
Szacunki na zobowiązania z tytułu innych świadczeń pracowniczych 6 6
Podatek dochodowy od osób fizycznych 89 88
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 276 258
Zobowiązania z tytułu umowy 290 186
Zobowiązania z tytułu dywidend 7 8
Inne 67 60
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM 1.865 1.747

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego.
Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny,  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz potrącenia z wynagrodzeń pracowników.

Zobowiązania z tytułu umowy

Zobowiązania z tytułu umowy obejmują przede wszystkim zaliczki na dostawy i przedpłaty dokonane przez klientów za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów.

W 2019 roku, Grupa ujęła przychody w wysokości 119 mln PLN (127 mln PLN w roku 2018), które uwzględnione były na saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu.

Wyniki wyszukiwania: